به منظور پرداخت کارت به کارت، از شماره کارت زیر استفاده کنید.
6037-6974-9475-6312
علیرضا قربانی